Mercantil

Delvy ofereix un servei especialitzat en Dret Mercantil i Societari amb assessorament legal des del naixement de nous projectes empresarials amb base tecnològica passant per les diferents etapes de creixement dels mateixos. A causa de la ràpida evolució de les startups i les necessitats que van sorgint a mesura que creixen, fem una distinció entre els serveis inicials (fase seed) i els avançats (fase growth) que pot requerir cada empresa.

Fase Seed

A la fase seed, els serveis abasten una sèrie d’aspectes mercantils i societaris per a posar en marxa el projecte empresarial. Oferim un assessorament preliminar tot ajudant l’emprenedor a identificar els aspectes legals i fiscals crítics que hauran de tenir en compte a l’hora d’executar la seva estratègia/pla de negoci. Detallem els principals serveis:

 • Anàlisis legal del model de negoci
 • Creació d’Estructura Jurídica/Constitució de Societat
 • Pacte de Socis per a l’equip emprenedor
 • Contractes Mercantils
 • NDA’s
 • Operacions i modificacions estatutàries
 • Elaboració de plans de retribució variables (stock options, phantom shares)

A la fase seed aquests serveis generalment es complementen amb alguns aspectes de l’àrea de Propietat Intel·lectual i Tecnologies de la Comunicació.

Fase Growth

A la fase growth, els nostres serveis estan enfocats tant a startups como a inversors (Business Angels, Venture Capital, Family Office, etc). Aquests serveis abasten una sèrie d’aspectes mercantils i societaris per ajudar al creixement de la startup, incloent el recolzament en rondes d’inversió i situacions d’exit. Detallem els principals serveis:

 • Assessorament legal en rondes d’inversió
 • Cartes d’intencions (Term Sheets – MoU)
 • Pacte de Socis amb Inversors – Acords d’inversió
 • Préstecs participatius convertibles (convertible notes, participatius, convertibles)
 • Ampliacions de capital (per aportació dinerària o compensació de crèdits)
 • Due diligence legal
 • Secretaria de Consells d’Administració
 • Modificació estructural societària
 • Creació d’estructures societàries per a invertir
 • Adquisicions i venda de companyies