Delvy Asesores ofereix un servei integral, realitzant tots els tràmits necessaris perquè una nova societat pugui desenvolupar la seva activitat un cop constituïda.

Els principals serveis inclosos són:

• Assessorament al client sobre el procés de creació de la societat. Resolució de dubtes que pugui tenir en relació a la constitució d’una societat.

• Obtenció del Certificat de Denominació Social davant del Registre Mercantil Central.

• Assessorament i coordinació per a l’obtenció del Certificat de l’entitat bancària on es dipositi el Capital Social.

• Elaboració dels Estatuts Socials de la societat en els quals es detallarà la seva estructura interna i el funcionament de la mateixa.

• Obtenció del NIF provisional de la societat davant l’Agència Tributària.

• Coordinació de la signatura de l’Escriptura de Constitució amb la notaria.

• Omplir el formulari per a la liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials (si s’escau).

• Recollida de l’Escriptura de Constitució i inscripció de la mateixa en el Registre Mercantil corresponent.

• Recollida de l’Escriptura de Constitució del Registre Mercantil.

• Sol·licitud i obtenció del NIF definitiu davant l’Agència Tributària.

• Alta de l’activitat de l’empresa a l’Agència Tributària.

• Enviament de tota la documentació original via missatgeria urgent (24h) al client.