Fiscal/Laboral

Delvy s’encarrega de totes les necessitats fiscals, comptables i laborals d’una empresa, des del moment de la seva constitució. Tenim una àmplia experiència en la gestió d’empreses tecnològiques i apliquem un enfocament especialitzat en models de negoci online i escalables.

Fiscal

Els serveis que Delvy  ofereix en relació a les seves obligacions comptables i fiscals són els següents:

Assesoria Comptable

 • Elaboració de la comptabilitat de societats mercantils en base al compliment dels principis i obligacions comptables exigits per la legislació mercantil
 • Elaboració dels llibres obligatoris i dipòsit en el Registre Mercantil
 • Elaboració dels Comptes Anuals (Balanç, Pèrdues i Guanys, Memòria, ECPN, EFE) i inscripció en el Registre Mercantil
 • Supervisió del departament comptable d’aquelles entitats que ja disposin íntegrament d’aquest servei

Assessoria Fiscal

 • Assessoria integral per a autònoms, empreses i particulars.
 • Declaracions censals davant l’Agència Tributaria.
 • Preparació i presentació de liquidacions d’impostos (mensuals, trimestrals, anuals i informatives) en funció de les obligacions fiscals en cada cas:

Autònoms

 • Impost sobre el Valor Afegit (Mod. 303-310-311-390)
 • Pagament Fraccionat IRPF en estimació objectiva (mòduls) i en estimació directa (Mod. 130-131)
 • Retencions Lloguers (Mod. 115-180)
 • Retencions de treballadors i profesionals (Mod. 111-190)
 • Declaració informativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349)
 • Declaració informativa d’operacions amb tercers (Mod. 347)

Empreses

 • Impost sobre el Valor Afegit (Mod. 303-390)
 • Retencions de Lloguers (Mod. 115-180)
 • Retencions de treballadors i professionals (Mod. 111-190)
 • Declaració informativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349)
 • Declaració informativa d’operacions amb tercers (Mod. 347)
 • Impost sobre Societats (Mod. 200) i Pagaments fraccionats (Mod. 202)

A més de les liquidacions corresponents a d’altres impostos:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Mod. 100)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques i altres tributs locals

Laboral

Els serveis que Delvy ofereix als seus clients per la correcta implementació y protecció de les seves relacions laborals són els següents:

 • Preparació i modificació de contractes de treball, pròrrogues i la seva comunicació a l’INEM.
 • Altes, baixes i variacions de la Seguretat Social.
 • Elaboració de nòmines.
 • Materia fiscal del model 111 i el seu resum anual.
 • Calendaris laborals.
 • Liquidacions i cartes d’acomiadament.
 • Certificats d’empresa.
 • Tramitació de parts IT.
 • Informació relativa a l’Estatut dels Treballadors, Convenis Col·lectius i Legislació Laboral vigent.