reunió de pacte de socis

Model de Pacte de Socis

Com ja hem comentat en d’altres entrades d’aquest bloc, el Pacte de Socis és un document privat que regula la relació entre els socis de la societat i que pretén establir les bases de la relació present i futura entre els socis i la societat.

Hi ha diferents etapes en les quals és possible signar un Pacte de Socis i en funció de l’etapa en què ens trobem s’introduiran unes determinades clàusules o unes altres.

Nosaltres diferenciem clarament dos tipus de Pactes de Socis :

Pacte de Socis inicial. Regula les relacions de l’equip promotor, les seves funcions, dedicació i aportacions al projecte. Aquest Pacte de Socis té per objectiu establir les regles del joc del projecte així com els rols dels seus membres.

Pacte de Socis amb inversors. Regula l’entrada dels inversors en la societat i establir una sèrie de mesures per protegir la seva inversió. L’objectiu d’aquest Pacte és atorgar poder als socis inversors per protegir la seva inversió i la presa de decisions dins la societat.

En aquest punt cal detallar el model d’un Pacte de Socis inicial:

1 . OBJECTE DEL PACTE DE SOCIS

Regular els termes i condicions que regiran les relacions entre els socis.

2 . CÀRRECS I REMUNERACIONS

Determinació dels serveis que els socis promotors prestaran a la societat i la remuneració que obtindran per aquests serveis.

3 . GOVERN DE LA SOCIETAT

Regular l’òrgan d’administració de la societat, la Junta General de Socis, les majories reforçades per a l’adopció de determinats acords, el Comitè de Direcció/Seguiment i les seves funcions.

4 . PLA DE RETENCIÓ DE TALENT

Introducció de mecanismes per retenir el talent dins de la companyia, ja sigui mitjançant stock options, phantom shares o instruments similars.

5 . COMPROMÍS DE PERMANÈNCIA

Fixació de la permanència respecte als càrrecs dels socis promotors i  de les clàusules de penalització en cas d’incompliment.

6 . COMPROMÍS DE NO COMPETÈNCIA

Obligació de no realitzar competència mentre continuïn com a socis de la societat. Possibilitat d’introduir no competència post-contractual, un cop deixi de ser soci de la societat.

7 . CONFIDENCIALITAT

Compromís de no revelar informació considerada com a confidencial a tercers.

8 . RÈGIM DE TRANSMISSIÓ DE PARTICIPACIONS SOCIALS

Establir el mecanisme  així com les limitacions en cas que es consideri apropiat  per a la transmissió de les participacions de la societat entre els socis o tercers.

9 . DRET D’ARROSSEGAMENT – DRAG ALONG

Dret del soci majoritari d’obligar els minoritaris a vendre en cas de rebre una oferta de compra per la totalitat (o majoria) de la societat.

10 . DRET D’ACOMPANYAMENT – TAG ALONG

Dret dels socis minoritaris a vendre en les mateixes condicions que el soci majoritari en el cas que aquest vengui les seves participacions a un tercer.

11 . NOUS SOCIS

Fixar les obligacions dels nous socis de la societat i l’obligació de signar el Pacte de Socis.

12 . LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Establir la llei aplicable i la jurisdicció competent per resoldre la disputa en cas de conflicte entre les parts.