societat limitada

He constituit una Societat Limitada, i ara què?

Constituir una societat limitada és un procés molt senzill. En qüestió d’una setmana o 10 dies ja pots tenir l’escriptura de la teva Societat Limitada inscrita en el Registre Mercantil. Però aquest és només el primer pas. Aquest post pretén identificar les obligacions inicials i immediates d’una societat limitada després de la seva constitució.

A efectes il·lustratius dividirem les obligacions en dues fases: des de la constitució de la Societat i des de l’alta d’activitat econòmica de la mateixa.

  • Des de la constitució 

 Alliberar el compte bancari 

Si hem constituït la Societat amb aportacions dineràries, haurem obert un compte bancari i dipositat el capital social (Per a la SL, un mínim de 3.000 €). Per tant, per poder alliberar el compte caldrà portar a l’oficina bancària l’escriptura de constitució de la Societat degudament inscrita en el Registre Mercantil.

A partir d’aquest moment es podrà disposar dels fons aportats per cobrir les obligacions econòmiques de l’empresa. Depenent de la política interna de l’entitat bancària és possible que també sol·licitem el model 036 d’alta d’activitat de la societat.

Sol·licitar el NIF definitiu 

Durant el procés de constitució haurem obtingut el número d’identificació fiscal de la Societat (NIF), el qual s’haurà assignat com a NIF provisional. Per tant, mitjançant un model 036 caldrà sol·licitar el NIF definitiu aportant l’escriptura de constitució inscrita en el Registre Mercantil.

El NIF Definitiu serà enviat per correu al domicili de l’empresa, sent aquest tràmit merament informatiu, ja que el nombre en si, no canviarà.

Legalitzar els llibres Socials 

Tota Societat Limitada ha de tenir en la seva possessió els llibres oficials degudament legalitzats en el Registre Mercantil. Els llibres són els següents:

  -Llibre d’Actes: on es plasmaran totes les actes aprovades per la Junta General de Socis.

  -Llibre de Socis: on es durà un control dels socis de la societat i les seves participacions de les quals són titulars.

-Llibre de Contractes: llibre necessari únicament en el cas de les Societats Limitades unipersonals, en el qual s’hauran de transcriure els contractes que s’hagin formalitzat entre el Soci únic i la societat.

Impost de Societats i Comptes Anuals 

És important esmentar que tota Societat Limitada té la obligació des del moment de la seva constitució de presentar l’Impost de Societats i els seus comptes anuals, encara que no hagi tingut cap activitat o fins i tot s’hagi mantingut inactiva.

Signatura electrònica

Totes les Societat Limitades estan obligades a obtenir la seva signatura electrònica la qual, entre d’altres coses, li permetrà accedir a les notificacions electròniques realitzades per Hisenda i a presentar les seves declaracions tributàries corresponents.

Des de l’alta d’activitat 

Un cop s’ha constituït una societat limitada caldrà notificar a Hisenda mitjançant un model 036 la data de l’alta de l’activitat econòmica, indicant l’epígraf corresponent segons l’activitat de l’empresa.

Des de que es realitza aquesta alta es generaran les següents obligacions:

Declaracions trimestrals i anuals d’impostos 

Quan donem d’alta d’activitat es comunicarà a Hisenda quines són les obligacions tributàries a què ens acollim, la qual cosa generarà l’obligació de presentar les declaracions trimestrals i anuals corresponents sobre impostos d’IVA i IRPF. Per aquest motiu la Societat haurà de portar una comptabilitat estricta de conformitat a les regles comptables vigents.

Enquadrament de l’Administrador a la Seguretat Social 

Des de que es dóna l’alta d’activitat de la Societat a Hisenda hi ha un termini d’1 mes per notificar o donar d’alta a l’Administrador de la Societat Limitada a la Seguretat Social, el qual estarà emmarcat dins del règim corresponent segons les seves característiques (règim especial de Treballador Autònom, Règim Especial Assimilat o Règim General).

Si estàs en ple procés de constituir la teva Societat Limitada o ja ho has fet i necessites assessorament sobre les teves obligacions inicials, no dubtis en contactar amb nosaltres en la següent adreça de correu: [email protected].