Els serveis que Delvy Asesores ofereix als seus clients per a la correcta implementació i protecció de les seves relacions laborals són els següents:

• Preparació i modificació de contractes de treball, pròrrogues i la seva corresponent comunicació a l’INEM.

• Altes, baixes i variacions a la Seguretat Social.

• Elaboració de nòmines.

• Matèria fiscal del model 110 i el seu resum anual.

• Calendaris laborals.

• Liquidacions i cartes d’acomiadament.

• Certificats d’empresa.

• Tramitació de parts IT.

• Informació relativa a l’Estatut dels Treballadors, Convenis Col·lectius i Legislació Laboral vigent.