En relació a les seves obligacions comptables i fiscals, Delvy Asesores ofereix els següents serveis:

Assessoria Comptable

– Elaboració de la comptabilitat de societats mercantils en base al compliment dels principis i les obligacions comptables exigides per la legislació mercantil.

– Elaboració dels llibres obligatoris i lliurament en el dipòsit del Registre Mercantil.

– Elaboració dels Comptes Anuals (Balanç, Pèrdues i Guanys, Memòria, ECPN, EFE) i inscripció en el Registre Mercantil.

– Supervisió del departament comptable d’aquelles entitats que ja disposen íntegrament d’aquest servei.

Assessoria Fiscal

– Assessoria integral per a autònoms, empreses i particulars.

– Declaracions censals de l’Agència Tributària.

– Preparació i presentació de liquidacions d’impostos (mensuals, trimestrals, anuals i informatives) en funció de les obligacions fiscals en cada cas:

Autònoms

– Impost sobre el Valor Afegit (Mod. 303-310-311-390).

– Pagament Fraccionat de l’IRPF d’estimació objectiva (mòduls) i en estimació directa (Mod. 130-131).

– Retencions de Lloguers (Mod. 115-180).

– Retencions de treballadors i professionals (Mod. 111-190).

– Declaració informativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).

– Declaració informativa d’operacions amb tercers (Mod. 347).

Empreses

– Impost sobre el Valor Afegit (Mod. 303-390).

– Retencions de Lloguers (Mod. 115-180).

– Retencions de treballadors i professionals (Mod. 111-190).

– Declaració informativa d’operacions intracomunitàries (Mod. 349).

– Declaració informativa d’operacions amb tercers (Mod. 347).

– Impost sobre Societats (Mod. 200 ) i Pagaments fraccionats (Mod. 202 ).

A més de les liquidacions corresponents a d’altres impostos:

– Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Mod. 100).

– Impost sobre Activitats Econòmiques i altres tributs locals.